قانون جدید چک

خداحافظی با چک در وجه حامل

/post-20

از تاریخ 22 آذر نود و نه، صدور چک در وجه حامل ممنوع می باشد.