تعهدات پیش فروشنده

پیش فروش ساختمان: تعهدات فروشنده

/post-30

شروع به احداث آپارتمان و اتمام و بهره برداری از آن تابع محدودیتهای خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در سه مرحله: قبل، حین و بعد از احداث ساختمان تکالیف خاص را بیان نموده است.