بر اساس ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها الحاقی 1376/03/11 مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.


سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها به وسیله ی مدیر یا مدیران تعیین می شود و از شرکا اخذ می گردد و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.


در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.


اینستاگرام ما را دنبال کنید: Amlak Seven Online