در صورتی که همه ی مالکان دسترسی به حیاط داشته باشند و به نوعی مجتمع درب از حیاط باشد، هزینه ی حیاط به عهده ی همه ی مالکین می باشد.


اما اگر حیاط اختصاصا در دسترس یک یا دو واحد باشد و امکان استفاده ی سایرین از حیاط امکان پذیر نباشد، بر اساس قانون تملک آپارتمان ها الحاقی 1376 تبصره سه، هزینه ی حفظ و نگهداری آن قسمت تنها به عهده ی استفاده کننده یا استفاده کنندگان از حیاط می باشد.