من یک واحد آپارتمان تخلیه در یک مجتمع شش واحدی دارم. مدیر ساختمان از من تقاضای شارژ نموده است در صورتی که واحد من خالی و بلا استفاده و حتی بدون وسایل است. آیا بایست شارژ آپارتمان را پرداخت کنم؟


بله. بسیاری از مالکین آپارتمان‌هایی که در ملک خود ساکن نیستند و ملکشان خالی از سکنه است، تصور می‌کنند از پرداخت شارژ ساختمان معاف هستند. در حالی که این تصور اشتباه است.

عدم سکونت مالک در ملک خود تنها بخشی از مبلغ شارژ را کم می‌کند که مربوط به هزینه‌های استفاده از مشاعات ساختمان است. مثل هزینه آب و برق و گاز.

 اما هزینه‌های مربوط به نظافت، نگهبانی و غیره، همچنان شامل حال مالک می‌شوند و مالک موظف است این مقادیر را پرداخت کند.