اگر ملك توسط دادگاه و يا اجراي ثبت به  هر دليلي توقيف شود و در مزايده به فروش برسد، در صورتي كه قرارداد اجاره مربوط به قبل از توقيف ملك باشد، هيچ مشكلي براي آن به وجود نمي آيد و مستاجر مي تواند تا انتهاي مدت قرارداد در ملك اقامت داشته باشد.
اما اگر قرارداد اجاره مربوط به بعد از توقيف ملك و يا در رهن بردن آن باشد، از آنجا كه قرارداد اجاره در اين حالت معتبر نيست، پس از مزايده ملك، مستاجر مكلف است ملك را تخليه نموده و به خريدار تحويل دهد.