شروط و توضیحات جایی است که باید کلیه جزئیات و موارد انجام قرارداد که در متن قرارداد ذکر نشده است بیان شود که ابهامات قرارداد را رفع نماید.


شرط های قرارداد به سه دسته تقسیم می شوند:


1. شرط صفت

 شرطی است که بر مبنای صفت و ویژگی های ملک اعم از کیفی و کمی در متن قرارداد شده باشد. و اگر به عنوان مثال فروشنده شرطی صفتی را در قرارداد انجام داده باشد که توانایی ارائه آن را به مشتری نداشته باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. مانند فروش بر اساس مساحت معین


2. شرط نتیجه

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی (مانند فروش ملک) در ضمن عقد شرط شود. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود. به عنوان مثال من زمین خود را به مدت یک سال به شما اجاره می دهم به شرطی که طلب شما از برادرم ابراء ( = از دین خود صرف نظر کردن) شود.


3. شرط فعل

منظور از شرط فعل، اجرای عملی حقوقی یا عملی مادی یا خودداری از انجام آن می باشد. مانند تعهد فروشنده به نقاشی ملک خریدار. هرگاه کسی که ملزم به انجام شرط شده است و باید آن را به جا آورد تخلف نماید، طرف معامله می تواند به مرجع حاکم رجوع کند و تقاضای اجرای وفای شرط نماید. اگر اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و همچنین به خرج ملتزم توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد.