بنده یه واحد آپارتمان در یک مجموعه ۱۵ واحدی، خریداری کرده ام. این مجتمع دارای دو طبقه پارکینگ می باشد. در متن قرارداد شماره پارکینگ واحد بنده ذکر شده است. ولی هنوز سند صادر نشده است. بر این اساس آیا شماره پارکینگ ها توسط مالک قابل تعیین است؟

خیر مالک تعیین نمی کند و محل پارکینگ هر واحد توسط اداره ثبت مشخص می شود.