در شرایطی اگر می شود و خریدار قبول می کند، ابتدا چک را پاس نموده و بعد اقدام به انتقال سند و امضای آن در دفتر اسناد رسمی کنید. اما در شرایطی خریدار این امر را قبول نمی کند.

 در این موارد بایستی قبل از انتقال سند در دفتر اسناد رسمی به بانک و شعبه ی صادر کننده چک رجوع شود

و پس از استعلام از عدم جعل و صحت امضای چک توسط بانک مربوطه، به دفتر خانه مراجعه کرد و جهت انتقال سند اقدام نمود.